Spotboy 48V

Spotboy 48V 50

12.6W

Spotboy 48V 75

18W | 25.2W